Mobiliųjų įrenginių aptarnavimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „MTTC“ (toliau – MTTC) internetinėje parduotuvėje MTTC.lt, esančioje adresu https://www.mttc.lt, (toliau – Parduotuvė) prekyba bei paslaugų teikimas vykdomi vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1.2. Klientai, siekdami įsigyti prekių ar paslaugų, Parduotuvėje, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis. Susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis Klientas patvirtina paspausdamas nuorodą „susipažinau ir sutinku“. Šios Taisyklės yra neatskiriama pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių, sudaromų Parduotuvėje, dalis.

1.3. MTTC teikiamos paslaugos (toliau visos kartu – paslaugos) yra:

1.3.1. Mobiliųjų telefonų išorės atnaujinimas – teikiant šią paslaugą, Klientas Parduotuvėje pasirenka savo telefono modelį, norimą paslaugos turinį (t.y. atnaujinamas korpuso dalis) ir pateikia atitinkamą užsakymą šiose Taisyklėse nurodyta tvarka;

1.3.2. Negarantinis įrangos remontas – ši paslauga yra atlygintinai teikiama tik tiems Klientų mobiliųjų telefonų ar kitos įrangos modeliams, kurie yra nurodyti Parduotuvėje. Klientas pageidaudamas gauti šią paslaugą, šiose taisyklėse nustatyta tvarka, pateikia atitinkamą užsakymą ir persiunčia įrangą MTTC;

1.3.3. Garantinis įrangos remontas – teikiant šią paslaugą, Klientams, pateikusiems dokumentus patvirtinančius galiojančią sugedusios įrangos gamintojo garantiją, remonto ir techninės priežiūros paslaugos, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, yra suteikiamos nemokamai.

1.3.4. Apdraustos įrangos remontas – teikiant šią paslaugą, Klientams, pateikusiems dokumentus patvirtinančius galiojančią draudimo sutartį  bei užregistruotą žalos numerį, remonto ir techninės priežiūros paslaugos, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, yra suteikiamos pagal draudiko nurodytus reikalavimus.

1.4. Šiose Taisyklėse vartojama įrangos sąvoka reiškia Kliento prietaisus perduotus MTTC, kurių atžvilgiu MTTC įsipareigojo teikti tam tikras paslaugas. Į įrangos sąvoką gali įeiti tik tie prietaisai, kurie yra nurodyti Parduotuvėje arba dėl kurių remonto Klientas ir MTTC susitarė atskirai.

1.5. MTTC turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

1.6. Klientui pažeidus šių Taisyklių nuostatas, MTTC įgyja teisę apriboti Kliento galimybes naudotis Parduotuve arba panaikinti Kliento registraciją.

1.7. MTTC nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. MTTC Kliento asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

2.1.1. Sudarant ir vykdant paslaugų teikimo ir / arba pirkimo – pardavimo sutartis su Klientu;

2.1.2. Kliento identifikavimui, tam, kad būtų tinkamai įvykdyta paslaugų teikimo ir / arba pirkimo – pardavimo sutartis;

2.1.3. vykdant tiesioginę rinkodarą, esant Kliento sutikimui;

2.1.4. Kitais tikslais, kuriais MTTC turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, kai Klientas duoda savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl MTTC teisėto intereso arba kai asmens duomenų pareigą MTTC numato kiti teisės aktai.

 

2.2. MTTC vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

2.2.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nėra tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

2.2.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

2.2.3. asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;

2.2.4. asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri yra būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

2.2.5. Kliento asmens duomenys yra saugomi MTTC nustatytą laiką, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami;

2.2.6. Kliento asmens duomenų informacija yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleidžiama trečiosioms šalims tik remiantis tvarka, numatyta šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

2.3. MTTC šių Taisyklių 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose  nurodytais tikslais  tvarko šiuos Kliento asmens duomenis:  

2.3.1. pagrindinė informacija, t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ar telefono numeris ;  

2.3.2. duomenys, kurie susiję su paslaugų ir / arba prekių teikimu, t. y., paslauga ir / arba prekė, jos užsakymo detalės, apmokėjimo detalės (t. y. prekės kaina, atsiskaitymo būdas), prekės pristatymo būdas, pristatymo vietos adresas tuo atveju, jeigu yra užsakomos kurjerio / paštomato paslaugos), kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas ar/ir telefono numeris); 

2.3.3. kiti duomenys, susiję su mobiliojo ryšio telefonų bei planšetinių kompiuterių taisymu ir su tuo susijusios papildomos paslaugos, t. y. taisomo įrenginio modelis ir IMEI kodas, įrenginio pirkimo data ir vieta, kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas ar/ir telefono numeris), gimimo data, pristatymo vietos adresas (tuo atveju, jeigu yra užsakomos kurjerio / paštomato paslaugos);

2.3.4. duomenys susiję su mobiliojo ryšio telefonų ir planšetinių kompiuterių draudimu, t. y.  draudimo poliso arba žalos numeris, poliso galiojimo laikotarpis, draudimo sutarties sąlygos.

2.3.5. kiti duomenys apie Parduotuvės paslaugų naudojimą, t. y. duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete.

2.3.6. kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Kliento sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai yra prašoma Kliento sutikimo.

 

2.4. Kliento asmens duomenys gaunami;

2.4.1. tiesiogiai iš Kliento;

2.4.2. kitų juridinių asmenų, kurie pardavinėja mobiliuosius įrenginius arba kitos elektroninės parduotuvės, kurios siunčia MTTC taisytiną įrangą; 

2.4.3. draudimo bendrovių.

 

2.5. MTTC gali teikti asmens duomenis;

2.5.1. mobiliosios įrangos gamintojams (garantinio aptarnavimo atveju);

2.5.2. draudimo bendrovėms (apdraustos įrangos taisymo atveju);

2.5.3. Valstybės institucijoms, teismams ir teisėsaugos institucijoms, kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

 

2.6. MTTC  teikiamas paslaugas, prekes arba kitą su paslaugomis susijusią informaciją, kuri MTTC manymu gali būti aktuali Klientui, yra teikiama Klientui jo nurodytu el. paštu. Klientas turi teisę visada nesutikti ar atsisakyti dėl informacijos teikimo jo nurodytu el. paštu. Klientui yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, siunčiant kiekvieną žinutę el. paštu.

 

Kitais atvejais, šių Taisyklių 2.1.3. punkte nurodytu tiesioginės rinkodaros tikslu Kliento asmens duomenys yra tvarkomi tik gavus Kliento sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginiais rinkodarais tikslais gali būti tvarkomi šia duomenys: vardas, pvardė, telefono numeris, el, paštas. Klientui nesutikus, jog MTTC tvarkytų jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu nėra tvarkomi. Klientas savo duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tiklsu gali bet kada atšaukti pateikdamas prašymą šiais kontaktais: telefonu 8-700-70700 arba el. paštu [email protected]. MTTC gavęs tokį prašymą, nepagrįstai nedelsdamas imasi atitinkamų priemonių ir veiksmų, jog Paslaugos gavėjo asmens duomenys nebūtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. 

 

2.7. MTTC turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams (pvz. prekių pristatymo tikslu) pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.

 

2.8.  Klientas registracijos formoje privalo pateikti tikslius ir teisingus duomenis. Paaiškėjus, kad Klientas registracijos formoje pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, MTTC turi teisę anuliuoti Kliento registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Kliento galimybes naudotis Parduotuve. Tuo atveju, jeigu Kliento asmens duomenys pasikeičia po jų pateikimo Parduotuvėje, Klientas privalo atlikti atitinkamus asmens duomenų pakeitimus Kliento registracijos formoje.

 

2.9. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visa rizika susijusi su prisijungimo duomenų atskleidimu tretiesiems asmenims ir dėl to galimai atsirasiančiais nuostoliais tenka Klientui. Klientas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja MTTC, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

 

2.10. Klientas, pateikdamas prašymą pagal 2.12. numatytą tvarką, turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenis ir tikslus, kuriais jie tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis. 

 

2.11.  Klientas turi teisę reikalauti, jog MTTC nutrauktų Kliento asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus.

 

2.12. Klientas turi teisę prašyti MTTC informacijos apie Kliento asmens duomenų tvarkymą pateikdamas prašymą šiais kontaktais: telefonu 8-700-70700 arba el. paštu [email protected]. MTTC įsipareigoja suteikti Klientui informaciją per 2 darbo dienas po Kliento prašymo gavimo dienos. Šiame punkte nustatyta tvarka, Klientas gali pasinaudoti manydamas, kad MTTC tvarkydamas asmens duomenis pažeidė Kliento teises ir teikdamas prašymą ištaisyti tokį pažeidimą. Klientas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą, manydamas, kad yra pažeistos Kliento teisės.

 

2.12. MTTC įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Kliento asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

2.13. MTTC  siekdamas pagerinti Kliento patirtį, lankantis MTTC Parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant interneto svetainėje ir yra saugomos Kliento kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia MTTC užtikrinti Kliento galimybę naršyti patogiau, teikti Klientui patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie MTTC interneto svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Klientų aptarnavimą, tiek MTTC teikiamas paslaugas. Klientas turi teisę pasirinkti, ar priimti slapukus. Jeigu Klientas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, Klientas gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Klientui išjungus slapukus, kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų MTTC Parduotuvės funkcijų veikimas arba blokuota prieigą prie interneto svetainės.

 

3.PREKIŲ IR PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

3.1.Klientas jam patikusią prekę pasirenka Parduotuvėje paspausdamas nuorodą „įdėti į krepšelį“ ir tokiu būdu priskiria tam tikrą prekę virtualiam Kliento prekių ar paslaugų krepšeliui.

3.2. Klientas, pageidaudamas gauti įrangos remonto paslaugas (išorės atnaujinimo, negarantinės įrangos remonto ir garantinės įrangos remonto paslaugas), atitinkamas paslaugas pasirenka Parduotuvėje paspausdamas nuorodą „Užsakyti“ ir tokiu būdu priskirdamas tam tikras paslaugas virtualiam Kliento prekių ar paslaugų krepšeliui.

3.3. Klientas, užsakantis įrangos remonto paslaugas, vieno užsakymo metu ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE gali pateikti tik vieną įrenginį, nurodydamas šio įrenginio IMEI kodą.

3.4.Klientui, patvirtinus pasirinktą prekių ar paslaugų krepšelį, užsakymas formuojamas automatiniu būdu. Automatiniu būdu patalpinami Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikė patvirtinimo ar registracijos metu, prekės ar paslaugos identifikacinis kodas ir kaina.

3.5.Atsižvelgiant į negarantinės įrangos remonto paslaugų specifiką, šių paslaugų užsakymas ir šių paslaugų turinys yra formuojamas dviem etapais:

3.5.1.Parduotuvėje Klientas išsirenka pageidaujamas paslaugas, suformuoja užsakymą („prekių ar paslaugų krepšelį“) ir patvirtina užsakymą;

3.5.2.Po Užsakymo patvirtinimo Klientas perduoda įrangą pašto kurjeriams, kurie ją pristato MTTC arba Klientas pats pristato įrangą į pasirinktą MTTC padalinį. MTTC atlikus įrangos diagnostiką Klientui pasiūloma remonto darbų apimtis ir kaina, Klientui patvirtinus – atliekami remonto darbai.

3.6.Kiekvieną kartą Klientas, tvirtindamas užsakymą, patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.

3.7. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo nurodyti duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

3.8.Klientas įsipareigoja užsakymo formoje pažymėti, kokiu būdu bus vykdomas prekės pristatymas.

3.9.Klientas pildydamas užsakymą nurodo reikiamą, papildomą Informaciją: prekes ar įrangą priimsiantį asmenį (kai prekes priima ne pats Klientas) ir pageidaujamą pristatymo ir/ar išsiuntimo laiką bei kitus duomenis reikalingus prekės pristatymui ir/ar išsiuntimui.

3.10.Kai Klientas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys.

3.11.MTTC priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.

3.12.Kliento pateiktą užsakymą MTTC priima ir pradeda vykdyti per 48 valandas nuo jo apmokėjimo momento. Tais atvejais, kai yra užsakomi remonto darbai užsakymo vykdymo pradžios terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai įrangą gauna MTTC.

3.13.Tais atvejais, kai remonto paslaugų užsakymui reikalingas išankstinis apmokėjimas, klientui pateikiamas remonto kainos pasiūlymas ir remonto vykdymas pradedamas tik gavus išankstinį apmokėjimą.  Negarantinio remonto paslaugų atveju, išankstinio apmokėjimo laukiama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Draudiminio remonto paslaugų atveju, išankstinio apmokėjimo laukiama ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Negavus išankstinio apmokėjimo per aukščiau nurodytą terminą, įrenginys grąžinamas be aptarnavimo (netaisytas).

3.14.Klientas yra informuotas, jog MTTC parduodamos prekės yra tvarkingai supakuotos (maišeliuose ar kitoje pakuotėje), su visais priklausančiais priedais. MTTC parduodamos prekės nėra supakuotos įprastoje gamintojo pakuotėje. MTTC užtikrina, jog visos parduodamos prekės yra naujos ir kokybiškos, nebent priešingai būtų nurodyta konkrečios prekės aprašyme.

 

4. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA 

4.1.Parduotuvėje parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų kainos nurodytos su PVM.

4.2.Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

4.3.Klientas užsisakęs garantinio ar negarantinio remonto paslaugas, 4.8. punkte nustatyta tvarka, privalo apmokėti įrangos siuntimo išlaidas.

4.4.Tuo atveju, jei Klientas užsako negarantinio įrangos remonto paslaugas ir MTTC nustato įrangos gedimą bei pasiūlo jo šalinimo būdus ir kainą, Klientas turi teisę pasirinkti:

4.4.1.Per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo iš MTTC, apmokėti MTTC suteiktas įrangos gedimo nustatymo paslaugas (4.8.2.1. ir 4.8.2.3. punktuose nustatytais būdais) ir atsisakyti negarantinio įrangos remonto paslaugų;

4.4.2. Pasirinkti pasiūlytas negarantinio įrangos remonto paslaugas ir jas apmokėti 4.8. punkte nustatyta tvarka.

4.4.3 MTTC negarantinė patikra kainuoja 18 Eur. Mokestis gali būti taikomas atsisakius tęsti negarantinio remonto darbus.

4.5. Tuo atveju, jei Klientas užsako negarantinio įrangos remonto paslaugas ir MTTC nustato jog įranga yra neremontuotina, apie tai yra pranešama Klientui ir įranga yra išsiunčiama Klientui arba Klientas gali atsiimti įrangą pasirinktame MTTC padalinyje.

4.6.Klientas savo sprendimą dėl 4.4. punkte nurodyto pasirinkimo pateikia MTTC ne vėliau nei per 5 darbo dienas.

4.7.Tuo atveju, jei nuo informacijos pateikimo Klientas per 5 darbo dienas nepasirenka paslaugų nurodytų 4.4. punkte, yra laikoma, jog Klientas nepageidauja tolimesnio įrangos remonto. Tokiu atveju, atsižvelgiant į Kliento pasirinkimą nurodytą pateikiant užsakymą MTTC, įranga yra išsiunčiama Klientui arba Klientui yra sudaroma galimybė ateiti į nurodytą MTTC padalinį ir atsiimti įrangą. Visais atvejais MTTC Kliento įrangą nemokamai saugo ne daugiau nei 2 mėnesius. Tuo atveju jei kurjeriams nepavyksta įteikti įrangos Klientui ir MTTC apie tai praneša Klientui ir/arba Klientas nurodytu terminu neatsiima įrangos MTTC padalinyje, Kliento įrangai taikomas 1 Eur/mėn. saugojimo mokestis.  MTTC įgyja teisę atiduoti įrenginį klientui tik po saugojimo mokesčio apmokėjimo.

4.8.Klientas savo pasirinkimu gali atsiskaityti su MTTC šiais būdais ir terminais:

4.8.1.Klientui užsakant paslaugas, kai įranga siunčiama MTTC per kurjerius, už įrangos siuntimą klientas sumoka išankstiniu apmokėjimu per paysera.lt sistemą (atliekant užsakymą).

4.8.2. Už suteiktas paslaugas Klientas privalo atsiskaityti išankstiniu mokėjimu per sistemą paysera.lt. 

4.8.3. Už užsakytas prekes Klientas turi atsiskaityti išankstiniu apmokėjimu per paysera.lt sistemą (atliekant užsakymą).  

4.9. Tais atvejais, kai įranga yra apdrausta draudiko, su kuriuo bendradarbiauja MTTC, draudimu (toliau – draudikas) (draudikai, su kuriais bendradarbiauja MTTC, įrangos remonto paslaugų kainą (jos dalį) padengia draudikas, išskyrus būtiną išskaitos sumą (frančizę).

4.9.1. Draudiko „Balta” frančizės suma pirmojo įrangos remonto atveju lygi – 30 eurų su PVM, antrojo remonto atveju – 50 eurų su PVM, Samsung Galaxy S7 Edge – 50 Eurų pirmojo taisymo atveju, 70 Eur – antrojo jei kitaip nenumatyta tarp kliento ir draudiko sudarytoje draudimo sutartyje (draudimo polise).

4.9.2. Kitų draudikų frančizės sumos yra numatytos draudiko ir kliento sutartyse (draudimo polise).

4.10. Prieš pradedamas darbus, MTTC patikrina įrangos draudimo faktą ir su tuo susijusias aplinkybes. 

4.11. Tais atvejais, kai kliento draudikas nepatvirtina draudimo fakto ar įvykį pripažįsta nedraudiminiu ar dėl kitų priežasčių atsisako padengti įrangos remonto kainą (jos dalį), MTTC informuoja apie tai klientą ir pasiūlo negarantinio įrangos remonto paslaugas apmokėti pagal šių Taisyklių 4.4. – 4.8 punktus.

4.12 Patvirtinus užsakymą ir jį apmokėjus, mokestis už įrenginio transportavimą nėra grąžinamas.  

 

 

5.ĮRANGOS SIUNTIMAS MTTC REMONTO PASLAUGOMS SUTEIKTI

5.1.Klientas užsakęs garantinio įrangos remonto paslaugas, kartu su įranga MTTC privalo pateikti:

5.1.1.Įrangos pirkimo dokumentus;

5.1.2.Įrangos garantinį pasą (ar kitą dokumentą įrodantį garantinio laikotarpio terminą).

5.2.Įrangos siuntimas MTTC yra vykdomas per MTTC pasitelktus trečiuosius asmenis – pašto kurjerius. Pašto kurjeriai turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas pateiks siuntą, kurioje bus siunčiama įrangą, pašto kurjeriams. Visais atvejais siuntą privalo pateikti Klientas arba užsakyme nurodytas kitas asmuo, tuo atveju, jei siuntą pateiks užsakyme nenurodyti asmenys, pašto kurjeriai turi teisę tokios siuntos nepriimti.

5.3.Klientas siųsdamas įrangą MTTC, remonto paslaugoms suteikti, privalo siuntimo dokumentuose ir užsakymo formoje nurodyti teisingus ir tikslius duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant: įrangos gamintoją, modelį, mobilaus telefono IMEI kodą ar kitą įrangos serijinį numerį) ir esminius išorinius įrangos trūkumus.

5.4. Atsižvelgiant į tai, jog MTTC turės galimybę susipažinti su Kliento siuntos turiniu tik po to, kai siunta bus pristatyta, MTTC turi teisę:

5.4.1.Per 1 darbo dieną nuo gavimo patvirtinimo dienos pranešti Klientui apie gautos siuntos neatitikimą siuntimo dokumentuose ar užsakymo formoje nurodytiems duomenims (t.y. nesutampa įrangos gamintojas, modelis, mobilaus telefono IMEI kodas ar kitas įrangos serijinis numeris).

5.4.2.Per 1 darbo dieną nuo gavimo patvirtinimo dienos pranešti Klientui apie pastebėtus įrangos išorinius trūkumus, kurie iš esmės pablogina galimybę naudotis įranga (pvz.: suskilęs mobiliojo telefono ekranas, iškritę mobiliojo telefono klavišai ir pan.) ir kurie nebuvo nurodyti užsakymo formoje ar siuntimo dokumentuose. Šalys patvirtina, jog MTTC neturi pareigos nurodyti Klientui neesminių įrangos trūkumų, kurie yra atsiradę įprastinio įrangos naudojimo metu ir iš esmės nemažina jo vertės (atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą) ir neapsunkina naudojimosi įranga.

5.5.Tuo atveju, jei MTTC įgyvendindama 5.4. punktą pateiks atitinkamą pranešimą Klientui, bus laikoma, jog MTTC nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga.

5.6.Tuo atveju, jei Klientas nesutinka su remiantis 5.4. punktu MTTC pateikta informacija, jis privalo ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nuo informacijos gavimo dienos, pateikti raštišką pretenziją MTTC faksu 8 37 328702 arba elektroniniu paštu [email protected] ir ją išsiųsti registruotu laišku adresu Veterinarų g. 44, Biruliškių km., Karmėlavos sen., Kauno r., LT-54469. Tuo atveju, jei nurodytu terminu Klientas neišsiųs pretenzijos MTTC, bus laikoma, jog Klientas sutinka su MTTC pateikta informacija.

5.7. MTTC negavus iš Kliento informacijos apie tolimesnį užsakymo vykdymą, per 5 darbo dienas nuo 5.4. punkte nurodytos informacijos pateikimo, yra laikoma, jog klientas patvirtina MTTC pateiktą informaciją ir atsisako užsakyme nurodytų paslaugų atlikimo. Tokiu atveju MTTC paslaugų nesuteikia ir ne anksčiau nei po 10 darbo dienų nuo informacijos išsiuntimo Klientui dienos įrangą išsiunčia Klientui, Klientui užsakymo formoje pasirinkus atsiimti įrangą MTTC padalinyje – MTTC nurodytu terminu sudaro galimybę Klientui atsiimti įrangą.

5.8. Atsižvelgiant į tai, jog MTTC neturi galimybės įvertinti Kliento siuntos turinio iki jos gavimo ir atidarymo momento, tuo atveju, jei kiltų ginčas dėl siuntos turinio, pareiga įrodyti siuntos turinį ir jo atitikimą Kliento užsakymo formoje ir siuntos dokumentuose nurodytai informacijai tenka Klientui.

5.9. Jeigu kurjeris atvyksta Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku, tačiau Kliento neranda ir dėl to negali priimti įrangos, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas MTTC dėl įrangos siuntimo, o MTTC įgija teisę reikalauti Kliento sumokėti už pakartotinį kurjerio atvykimą.

 

 

6.PREKIŲ IR/AR ĮRANGOS PRISTATYMAS IR ĮTEIKIMAS 

6.1.Prekių pristatymo laikai yra nurodyti prie kiekvienos prekės atskirai.

6.2.Remonto paslaugos yra teikiamos per protingus terminus, atsižvelgiant į: kada Klientas apmoka už remonto paslaugas, kiek laiko prireikia keičiamoms dalims užsakyti bei gauti ir kitas svarbias aplinkybes.

6.3.MTTC prekių ir/ar įrangos pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis – pašto kurjerius. Prieš pristatydami siuntą kurjeriai turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomą siuntą. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas siuntą priimantis asmuo, ją priimti privalo pats Klientas.

6.4. Jei Klientas negali priimti siuntos sutartu laiku, jis privalo nedelsdamas informuoti telefonu kurjerį ir MTTC.

6.5. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku siunta pristatoma, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti MTTC pretenzijų dėl siuntos pristatymo. Tuo atveju jei siunta yra nepristatoma dėl Kliento kaltės, MTTC įgija teisę reikalauti Kliento sumokėti už pakartotinį įrangos pristatymą.

6.6. Prekių ir/ar įrangos kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina prekės ir/ar įrangos perdavimo momentu. Priimdamas prekes ir/ar įrangą Klientas privalo pasirašyti prekių ir/ar įrangos pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad prekės ir/ar įranga jam buvo įteikta.

6.7.Visas pastabas dėl akivaizdžių prekių ir/ar įrangos trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas prekes. Pretenzijas dėl prekių ir/ar įrangos paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo prekių gavimo.

6.8.   MTTC įsipareigoja prekes ir/ar įrangą pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad MTTC negali pristatyti prekių numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.

6.9.    MTTC atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių ir/ar įrangos pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.

7. ĮRENGINYJE ESANTYS DUOMENYS

7.1. Už įrenginyje esančius duomenis atsako pats Klientas.

7.2. MTTC neatsako už įrenginyje esančių duomenų išsaugojimą. Prašome pasidaryti įrenginyje esančių duomenų kopiją.

7.3. Aptarnavimo atveju įrenginyje esantys duomenys nėra išsaugomi. Remonto darbai tęsiami be duomenų išsaugojimo atskirai apie tai neinformuojant kliento.