• Registruotis
 • Partnerių portalas

  Taisyklės

   INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS MTTC.LT TAISYKLĖS

   
   
  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1.UAB „Mobiliųjų telefonų techninis centras“ (toliau - MTTC) internetinėje parduotuvėje MTTC.lt, esančioje adresu https://www.mttc.lt, (toliau - Parduotuvė) prekyba bei paslaugų teikimas vykdomi vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
  1.2.Klientai, siekdami įsigyti prekių ar paslaugų, Parduotuvėje, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis. Susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis Klientas patvirtina paspausdamas nuorodą „susipažinau ir sutinku“. Šios Taisyklės yra neatskiriama pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių, sudaromų Parduotuvėje, dalis.
  1.3.MTTC teikiamos paslaugos (toliau visos kartu – paslaugos) yra:
  1.3.1. Mobiliųjų telefonų išorės atnaujinimas – teikiant šią paslaugą, Klientas Parduotuvėje pasirenka savo telefono modelį, norimą paslaugos turinį (t.y. atnaujinamas korpuso dalis) ir pateikia atitinkamą užsakymą šiose Taisyklėse nurodyta tvarka;
  1.3.2.Negarantinis įrangos remontas – ši paslauga yra atlygintinai teikiama tik tiems Klientų mobiliųjų telefonų ar kitos įrangos modeliams, kurie yra nurodyti Parduotuvėje. Klientas pageidaudamas gauti šią paslaugą, šiose taisyklėse nustatyta tvarka, pateikia atitinkamą užsakymą ir persiunčia įrangą MTTC;
  1.3.3. Garantinis įrangos remontas – teikiant šią paslaugą, Klientams, pateikusiems dokumentus patvirtinančius galiojančią sugedusios įrangos gamintojo garantiją, remonto ir techninės priežiūros paslaugos, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, yra suteikiamos nemokamai.
  1.4.Šiose Taisyklėse vartojama įrangos sąvoka reiškia Kliento prietaisus perduotus MTTC, kurių atžvilgiu MTTC įsipareigojo teikti tam tikras paslaugas. Į įrangos sąvoką gali įeiti tik tie prietaisai, kurie yra nurodyti Parduotuvėje arba dėl kurių remonto Klientas ir MTTC susitarė atskirai.
  1.5.MTTC turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
  1.6.Klientui pažeidus šių Taisyklių nuostatas, MTTC įgyja teisę apriboti Kliento galimybes naudotis Parduotuve arba panaikinti Kliento registraciją.
  1.7.MTTC nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.
   
  2.ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  2.1.Klientas registracijos formoje privalo pateikti tikslius ir teisingus duomenis. Paaiškėjus, kad Klientas registracijos formoje pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, MTTC turi teisę anuliuoti Kliento registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Kliento galimybes naudotis Parduotuve.
  2.2.MTTC įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
  2.3.Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visa rizika susijusi su prisijungimo duomenų atskleidimu tretiesiems asmenims ir dėl to galimai atsirasiančiais nuostoliais tenka Klientui. Klientas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja MTTC, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.
   
  3.PREKIŲ IR PASLAUGŲ UŽSAKYMAS
  3.1.Klientas jam patikusią prekę pasirenka Parduotuvėje paspausdamas nuorodą „įdėti į krepšelį“ ir tokiu būdu priskiria tam tikrą prekę virtualiam Kliento prekių ar paslaugų krepšeliui.
  3.2. Klientas, pageidaudamas gauti įrangos remonto paslaugas (išorės atnaujinimo, negarantinės įrangos remonto ir garantinės įrangos remonto paslaugas), atitinkamas paslaugas pasirenka Parduotuvėje paspausdamas nuorodą „įdėti į krepšelį“ ir tokiu būdu priskirdamas tam tikras paslaugas virtualiam Kliento prekių ar paslaugų krepšeliui.
  3.3.Klientui, patvirtinus pasirinktą prekių ar paslaugų krepšelį, užsakymas formuojamas automatiniu būdu. Automatiniu būdu patalpinami Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikė patvirtinimo ar registracijos metu, prekės ar paslaugos identifikacinis kodas ir kaina.
  3.4.Atsižvelgiant į negarantinės įrangos remonto paslaugų specifiką, šių paslaugų užsakymas ir šių paslaugų turinys yra formuojamas dviem etapais:
  3.4.1.Parduotuvėje Klientas išsirenka pageidaujamas paslaugas, suformuoja užsakymą („prekių ar paslaugų krepšelį“) ir patvirtina užsakymą;
  3.4.2.Po Užsakymo patvirtinimo Klientas perduoda įrangą pašto kurjeriams, kurie ją pristato MTTC arba Klientas pats pristato įrangą į pasirinktą MTTC padalinį. MTTC atlikus įrangos diagnostiką Klientui pasiūloma remonto darbų apimtis ir kaina, Klientui patvirtinus – atliekami remonto darbai.
  3.5.Kiekvieną kartą Klientas, tvirtindamas užsakymą, patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
  3.6. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo nurodyti duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
  3.7.Klientas įsipareigoja užsakymo formoje pažymėti, kokiu būdu bus vykdomas prekės pristatymas.
  3.8.Klientas pildydamas užsakymą nurodo reikiamą, papildomą Informaciją: prekes ar įrangą priimsiantį asmenį (kai prekes priima ne pats Klientas) ir pageidaujamą pristatymo ir/ar išsiuntimo laiką bei kitus duomenis reikalingus prekės pristatymui ir/ar išsiuntimui.
  3.9.Kai Klientas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys.
  3.10.MTTC priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.
  3.11.Kliento pateiktą užsakymą MTTC priima ir pradeda vykdyti per 48 valandas nuo jo apmokėjimo momento. Tais atvejais, kai yra užsakomi remonto darbai užsakymo vykdymo pradžios terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai įrangą gauna MTTC.
  3.12.Klientas yra informuotas, jog MTTC parduodamos prekės yra tvarkingai supakuotos (maišeliuose ar kitoje pakuotėje), su visais priklausančiais priedais. MTTC parduodamos prekės nėra supakuotos įprastoje gamintojo pakuotėje. MTTC užtikrina, jog visos parduodamos prekės yra naujos ir kokybiškos, nebent priešingai būtų nurodyta konkrečios prekės aprašyme.
   
  4.PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA 
  4.1.Parduotuvėje parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų kainos nurodytos su PVM.
  4.2.Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
  4.3.Klientas užsisakęs garantinio ar negarantinio remonto paslaugas, 4.8. punkte nustatyta tvarka, privalo apmokėti įrangos siuntimo išlaidas.
  4.4.Tuo atveju, jei Klientas užsako negarantinio įrangos remonto paslaugas ir MTTC nustato įrangos gedimą bei pasiūlo jo šalinimo būdus ir kainą, Klientas turi teisę pasirinkti:
  4.4.1.Per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo iš MTTC, apmokėti MTTC suteiktas įrangos gedimo nustatymo paslaugas (4.8.2.1. ir 4.8.2.3. punktuose nustatytais būdais) ir atsisakyti negarantinio įrangos remonto paslaugų;
  4.4.2. Pasirinkti pasiūlytas negarantinio įrangos remonto paslaugas ir jas apmokėti 4.8. punkte nustatyta tvarka.
  4.4.3 MTTC negarantinė patikra kainuoja 9,90 Eur, HTC- 15 Eur, "Servisa ICT" 17-19 Eur, "LMT"- 13 Eur. Mokestis gali būti taikomas atsisakius tęsti negarantinio remonto darbus.
  4.5. Tuo atveju, jei Klientas užsako negarantinio įrangos remonto paslaugas ir MTTC nustato jog įranga yra neremontuotina, apie tai yra pranešama Klientui ir įranga yra išsiunčiama Klientui arba Klientas gali atsiimti įrangą pasirinktame MTTC padalinyje.
  4.6.Klientas savo sprendimą dėl 4.4. punkte nurodyto pasirinkimo pateikia MTTC ne vėliau nei per 5 darbo dienas.
  4.7.Tuo atveju, jei nuo informacijos pateikimo Klientas per 5 darbo dienas nepasirenka paslaugų nurodytų 4.4. punkte, yra laikoma, jog Klientas nepageidauja tolimesnio įrangos remonto. Tokiu atveju, atsižvelgiant į Kliento pasirinkimą nurodytą pateikiant užsakymą MTTC, įranga yra išsiunčiama Klientui arba Klientui yra sudaroma galimybė ateiti į nurodytą MTTC padalinį ir atsiimti įrangą. Visais atvejais MTTC Kliento įrangą saugo ne daugiau nei 6 mėnesius, tuo atveju jei kurjeriams nepavyksta įteikti įrangos Klientui ir MTTC apie tai praneša Klientui ir/arba Klientas nurodytu terminu neatsiima įrangos MTTC padalinyje, Kliento įranga laikoma beverte, o MTTC įgija teisę ją utilizuoti.
  4.8.Klientas savo pasirinkimu gali atsiskaityti su MTTC šiais būdais ir terminais:
  4.8.1.Klientui užsakant paslaugas, kai įranga siunčiama MTTC per kurjerius, už įrangos siuntimą klientas sumoka išankstiniu apmokėjimu per paysera.lt sistemą (atliekant užsakymą).
  4.8.2. Už suteiktas paslaugas Klientas privalo atsiskaityti išankstiniu mokėjimu per sistemą paysera.lt.
  4.8.3. Už užsakytas prekes Klientas turi atsiskaityti išankstiniu apmokėjimu per paysera.lt sistemą (atliekant užsakymą). 

  4.9. Tais atvejais, kai įranga yra apdrausta draudiko, su kuriuo bendradarbiauja MTTC, draudimu (toliau - draudikas) (draudikai, su kuriais bendradarbiauja MTTC, įrangos remonto paslaugų kainą (jos dalį) padengia draudikas, išskyrus būtiną išskaitos sumą (frančizę).

  4.9.1. Draudiko "Balta" frančizės suma pirmojo įrangos remonto atveju lygi – 30 eurų su PVM, antrojo remonto atveju – 50 eurų su PVM, Samsung Galaxy S7 Edge - 50 Eurų pirmojo taisymo atveju, 70 Eur - antrojo jei kitaip nenumatyta tarp kliento ir draudiko sudarytoje draudimo sutartyje (draudimo polise).

  4.9.2. Kitų draudikų frančizės sumos yra numatytos draudiko ir kleinto sutartyse (draudimo polise).

  4.10. Prieš pradedamas darbus, MTTC patikrina įrangos draudimo faktą ir su tuo susijusias aplinkybes. Tuo tikslu MTTC perduoda draudikui reikalingus kliento bei įrangos duomenys. Šiame punkte nurodyti duomenys yra suprantami, kaip kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens tapatybės (klasifikacijos) kodas) ir įrangos skiriamieji numeriai. Klientas informuojamas, kad šiame punkte nurodyti duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei reikalinga išvardintiems tikslams, įskaitant bet neapsiribojant remonto paslaugų ir apmokėjimo iš draudiko lėšų vykdymui. Esant "Balta" draudimui kliento formoje nurodytas adresas, el. pašto adresas, telefono numeris gali būti naudojamas „Balta“ draudimo ir jos bendradarbiavimo partnerių teikiamoms paslaugoms ir pasiūlymams siųsti.

  4.11. Tais atvejais, kai kliento draudikas nepatvirtina draudimo fakto ar įvykį pripažįsta nedraudiminiu ar dėl kitų priežasčių atsisako padengti įrangos remonto kainą (jos dalį), MTTC informuoja apie tai klientą ir pasiūlo negarantinio įrangos remonto paslaugas apmokėti pagal šių Taisyklių 4.4. - 4.8 punktus.

  4.12 Patvirtinus užsakymą ir jį apmokėjus, mokestis už įrenginio transportavimą nėra grąžinamas.  
   

   
  5.ĮRANGOS SIUNTIMAS MTTC REMONTO PASLAUGOMS SUTEIKTI
  5.1.Klientas užsakęs garantinio įrangos remonto paslaugas, kartu su įranga MTTC privalo pateikti:
  5.1.1.Įrangos pirkimo dokumentus;
  5.1.2.Įrangos garantinį pasą (ar kitą dokumentą įrodantį garantinio laikotarpio terminą).
  5.2.Įrangos siuntimas MTTC yra vykdomas per MTTC pasitelktus trečiuosius asmenis - pašto kurjerius. Pašto kurjeriai turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas pateiks siuntą, kurioje bus siunčiama įrangą, pašto kurjeriams. Visais atvejais siuntą privalo pateikti Klientas arba užsakyme nurodytas kitas asmuo, tuo atveju, jei siuntą pateiks užsakyme nenurodyti asmenys, pašto kurjeriai turi teisę tokios siuntos nepriimti.
  5.3.Klientas siųsdamas įrangą MTTC, remonto paslaugoms suteikti, privalo siuntimo dokumentuose ir užsakymo formoje nurodyti teisingus ir tikslius duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant: įrangos gamintoją, modelį, mobilaus telefono IMEI kodą ar kitą įrangos serijinį numerį) ir esminius išorinius įrangos trūkumus.
  5.4. Atsižvelgiant į tai, jog MTTC turės galimybę susipažinti su Kliento siuntos turiniu tik po to, kai siunta bus pristatyta, MTTC turi teisę:
  5.4.1.Per 1 darbo dieną nuo gavimo patvirtinimo dienos pranešti Klientui apie gautos siuntos neatitikimą siuntimo dokumentuose ar užsakymo formoje nurodytiems duomenims (t.y. nesutampa įrangos gamintojas, modelis, mobilaus telefono IMEI kodas ar kitas įrangos serijinis numeris).
  5.4.2.Per 1 darbo dieną nuo gavimo patvirtinimo dienos pranešti Klientui apie pastebėtus įrangos išorinius trūkumus, kurie iš esmės pablogina galimybę naudotis įranga (pvz.: suskilęs mobiliojo telefono ekranas, iškritę mobiliojo telefono klavišai ir pan.) ir kurie nebuvo nurodyti užsakymo formoje ar siuntimo dokumentuose. Šalys patvirtina, jog MTTC neturi pareigos nurodyti Klientui neesminių įrangos trūkumų, kurie yra atsiradę įprastinio įrangos naudojimo metu ir iš esmės nemažina jo vertės (atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą) ir neapsunkina naudojimosi įranga.
  5.5.Tuo atveju, jei MTTC įgyvendindama 5.4. punktą pateiks atitinkamą pranešimą Klientui, bus laikoma, jog MTTC nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga.
  5.6.Tuo atveju, jei Klientas nesutinka su remiantis 5.4. punktu MTTC pateikta informacija, jis privalo ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nuo informacijos gavimo dienos, pateikti raštišką pretenziją MTTC faksu 8 37 328702 arba elektroniniu paštu info@mttc.lt ir ją išsiųsti registruotu laišku adresu Veterinarų g. 44, Biruliškių km., Karmėlavos sen., Kauno r., LT-54469. Tuo atveju, jei nurodytu terminu Klientas neišsiųs pretenzijos MTTC, bus laikoma, jog Klientas sutinka su MTTC pateikta informacija.
  5.7. MTTC negavus iš Kliento informacijos apie tolimesnį užsakymo vykdymą, per 5 darbo dienas nuo 5.4. punkte nurodytos informacijos pateikimo, yra laikoma, jog klientas patvirtina MTTC pateiktą informaciją ir atsisako užsakyme nurodytų paslaugų atlikimo. Tokiu atveju MTTC paslaugų nesuteikia ir ne anksčiau nei po 10 darbo dienų nuo informacijos išsiuntimo Klientui dienos įrangą išsiunčia Klientui, Klientui užsakymo formoje pasirinkus atsiimti įrangą MTTC padalinyje – MTTC nurodytu terminu sudaro galimybę Klientui atsiimti įrangą.
  5.8. Atsižvelgiant į tai, jog MTTC neturi galimybės įvertinti Kliento siuntos turinio iki jos gavimo ir atidarymo momento, tuo atveju, jei kiltų ginčas dėl siuntos turinio, pareiga įrodyti siuntos turinį ir jo atitikimą Kliento užsakymo formoje ir siuntos dokumentuose nurodytai informacijai tenka Klientui.
  5.9. Jeigu kurjeris atvyksta Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku, tačiau Kliento neranda ir dėl to negali priimti įrangos, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas MTTC dėl įrangos siuntimo, o MTTC įgija teisę reikalauti Kliento sumokėti už pakartotinį kurjerio atvykimą.
   
  6.PREKIŲ IR/AR ĮRANGOS PRISTATYMAS IR ĮTEIKIMAS 
  6.1.Prekių pristatymo laikai yra nurodyti prie kiekvienos prekės atskirai.
  6.2.Remonto paslaugos yra teikiamos per protingus terminus, atsižvelgiant į: kada Klientas apmoka už remonto paslaugas, kiek laiko prireikia keičiamoms dalims užsakyti bei gauti ir kitas svarbias aplinkybes.
  6.3.MTTC prekių ir/ar įrangos pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - pašto kurjerius. Prieš pristatydami siuntą kurjeriai turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomą siuntą. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas siuntą priimantis asmuo, ją priimti privalo pats Klientas.
  6.4. Jei Klientas negali priimti siuntos sutartu laiku, jis privalo nedelsdamas informuoti telefonu kurjerį ir MTTC.
  6.5. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku siunta pristatoma, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti MTTC pretenzijų dėl siuntos pristatymo. Tuo atveju jei siunta yra nepristatoma dėl Kliento kaltės, MTTC įgija teisę reikalauti Kliento sumokėti už pakartotinį įrangos pristatymą.
  6.6. Prekių ir/ar įrangos kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina prekės ir/ar įrangos perdavimo momentu. Priimdamas prekes ir/ar įrangą Klientas privalo pasirašyti prekių ir/ar įrangos pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad prekės ir/ar įranga jam buvo įteikta.
  6.7.Visas pastabas dėl akivaizdžių prekių ir/ar įrangos trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas prekes. Pretenzijas dėl prekių ir/ar įrangos paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo prekių gavimo.
  6.8.   MTTC įsipareigoja prekes ir/ar įrangą pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad MTTC negali pristatyti prekių numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.
  6.9.    MTTC atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių ir/ar įrangos pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.
  6.10. Klientas pateikdamas užsakymą gali pasirinkti įrangą ar prekes atsiimti tam tikrame MTTC padalinyje.
  6.11. Klientas pats atsako už saugų siuntos supakavimą pasirinkus kurjerio, pašto ar LP express terminalų paslaugas. MTTC neatsako ir žalos neatlygina, jeigu žala atsirado dėl siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė pašto paslaugos teikėjo reikalavimus dėl daiktų pakuotės ar dėl ypatingų siunčiamojo daikto (prekės) savybių. reikalavimai ir rekomendacijos siuntų pakavimui pateikiamos oficialioje "Lietuvos paštas" elektroninėje sveitainėje arba paspaudus šią nuorodą.
   
  7.PREKIŲ GARANTINIS APTARNAVIMAS
  7.1.MTTC parduodamoms prekėms yra nustatytas 14 dienų nuo šių prekių pardavimo (įtekimo pirkėjui) dienos kokybės garantijos terminas, tačiau MTTC turi teisę suteikti ilgesnę ar trumpesnę kokybės garantiją, ar jos visai nesuteikti, tai nurodydamas Parduotuvėje ir prekių įsigijimo dokumentuose.
  7.2.MTTC parduodamoms prekėms gali papildomai suteikti nemokamą garantinį aptarnavimą ir/ar kokybės garantiją, kurio terminas yra nurodomas Parduotuvėje ir prekių įsigijimo dokumentuose.
  7.3.Garantinis aptarnavimas suteikia teisę Klientui kreiptis į MTTC nurodytus asmenis bei gauti nemokamas prekių gedimų šalinimo paslaugas.
  7.4.Klientas praranda teisę į 7.2. ir 7.3. punkte nurodytas paslaugas tuo atveju, jei:
  7.4.1. Prekės buvo aptarnautos (ardytos, šalinti prekių gedimai ir pan.) neautorizuotuose techninės priežiūros centruose ar kitų trečiųjų asmenų;
  7.4.2.Prekės buvo naudotos pažeidžiant jų naudojimo instrukcijas ir įprastines jų naudojimo sąlygas;
  7.4.3.Prekės buvo naudotos ne pagal jų tiesioginę paskirtį;
  7.4.4.Prekių gedimai atsirado dėl mechaninių, cheminių ar kitokių pažeidimų;
  7.4.5.Prekių gedimai atsirado dėl drėgmės, skysčio, temperatūrų poveikio.
  7.5.Baterijų ir akumuliatorių gedimu nelaikoma sumažėjusi šių įrenginių talpa.
  7.6.Garantinio aptarnavimo laikas nepratęsia ir neatnaujina garantinio aptarnavimo termino.
  7.7.Klientas, pageidaujantis pasinaudoti garantiniu aptarnavimu, jo galiojimo laikotarpiu privalo kreiptis į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Klientui informaciją apie įgaliotą techninės priežiūros centrą gali suteikti MTTC, šią informaciją Klientas taip pat gali rasti interneto- tinklalapyje www.mttc.lt. 
  7.8.Klientams garantiniam aptarnavimui pateikiantiems prekes su atminties laikmenomis (atminties korteles ir pan.), rekomenduotina išsaugoti šių prekių atmintyje laikomą informaciją. MTTC neatsako už Kliento informacijos išsaugojimą garantinio aptarnavimo metu.
  7.9.Visais atvejais Klientas pageidaudamas pasinaudoti garantija ar nemokamu garantiniu aptarnavimu privalo pateikti atitinkamus dokumentus (prekių įsigijimo dokumentus, garantijos, garantinio aptarnavimo suteikimo dokumentus ir kt.).
   
  8.PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  8.1.Klientų įsigytų prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  8.2.Klientas turi teisę atsisakyti prekės, pranešdamas raštu apie tai MTTC per 14 dienų nuo prekės pristatymo. MTTC gavęs raštišką atsisakymą, MTTC savo sąskaita susigrąžins prekes per 14 dienų. Per 5 darbo dienas nuo prekių pristatymo MTTC, MTTC įvertins jų kokybę ir grąžins už prekę sumokėtus pinigus (prekės kainą, prekės pristatymo išlaidas).
  8.3.Grąžindamas prekę Klientas privalo užpildyti prekės grąžinimo dokumentą, kurį privalo patekti kartu su grąžinama preke.
  8.4.MTTC prekės iš Kliento priima, jeigu:
  8.4.1.Prekė nenaudota, nepraradusi kokybės, savo prekinės išvaizdos;
  8.4.2.Prekė pateikiama tvarkingoje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta Klientui;
  8.4.3.Grąžinama prekė su visais priedais ir priklausiniais, kurie buvo pateikti Klientui kartu su preke (įskaitant, bet neapsiribojant: garantiniai dokumentai, įvairios instrukcijos, įvairūs prekės priedai);
  8.4.4.Klientas pateikia prekės įsigijimo dokumentus.
  8.5.MTTC turi teisę nepriimti kokybiškų prekių, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.
   
  9.ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
  9.1.Klientas turi teisę:
  9.1.1.Įsigyti parduodamą prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;
  9.1.2.Atsisakyti prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas MTTC raštu apie tai per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.
  9.2.Klientas įsipareigoja:
  9.2.1.Naudodamasis MTTC teikiamomis paslaugomis, pirkdamas prekes vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;
  9.2.2.Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;
  9.2.3.Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti MTTC;
  9.2.4.Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su MTTC už nupirktas prekes ir suteiktas paslaugas;
  9.2.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;
  9.2.6.Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.
  9.3.MTTC turi teisę:
  9.3.1.Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;
  9.3.2.Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
  9.3.3.Keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas;
  9.3.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar MTTC, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  9.3.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti;
  9.3.6. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas pasirenka atsiskaitymą grynais pinigais ir neatvyksta atsiimti prekės ir/ar įrangos, MTTC nepavykus su Klientu susisiekti per 7 (septynias) darbo dienas.
  9.4.MTTC įsipareigoja:
  9.4.1.Parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;
  9.4.2.Pristatyti užsakytas prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
  9.4.3.Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą prekę;
  9.4.4.Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.
  9.5.Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.
  9.6.Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.
  9.7.MTTC nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.
  9.8.MTTC neatsako už Parduotuvėje kitų trečiųjų šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.
  9.9.Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tik tiesioginius nuostolius.
   
  10.KITOS NUOSTATOS 
  10.1.Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  10.2.Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.
  10.3.Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčas perduodamas nagrinėti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
   
  Įmonės rekvizitai:
  UAB "Mobiliųjų telefonų techninis centras"
  Įmonės kodas 300013050
  PVM mokėtojo kodas: LT100000929210
  IBAN: LT627400048636423810
  "Danske Bank A/S" Lietuvos filialas
  Banko kodas 74000
  Tel. (37) 328 700(37) 328 700
  Faksas (37) 328 702(37) 328 702
  El. paštas info@mttc.lt
  Įmonė registruota VĮ Registrų centro
  Kauno fil. JAR. Reg.Nr. 059049
   
   

   

      Autorizuotas aptarnavimo centras
  Dalintis