• Registruotis
 • Partnerių portalas

  Duomenų apsauga

  1. Bendrosios nuostatos 
  1.1. Šios duomenų apsaugos nuostatos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "MTTC") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau - "klientų") asmens duomenis.
  1.2. Klientų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
  1.3. UAB Mobiliųjų telefonų techninis centras yra įregistruotas Asmens duomenų Valdytojų Valstybės registre. 

  2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  2.1. MTTC Kliento asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  2.1.1. Sudarant ir vykdant paslaugų teikimo ir / arba pirkimo – pardavimo sutartis su Klientu;
  2.1.2. Kliento identifikavimui, tam, kad būtų tinkamai įvykdyta paslaugų teikimo ir / arba pirkimo – pardavimo sutartis;
  2.1.3. vykdant tiesioginę rinkodarą, esant Kliento sutikimui;
  2.1.4. Kitais tikslais, kuriais MTTC turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, kai Klientas duoda savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl MTTC teisėto intereso arba kai asmens duomenų pareigą MTTC numato kiti teisės aktai.
  2.2. MTTC vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
  2.2.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nėra tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
  2.2.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  2.2.3. asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;
  2.2.4. asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri yra būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
  2.2.5. Kliento asmens duomenys yra saugomi MTTC nustatytą laiką, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami;
  2.2.6. Kliento asmens duomenų informacija yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleidžiama trečiosioms šalims tik remiantis tvarka, numatyta šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  2.3. MTTC šių Taisyklių 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose  nurodytais tikslais  tvarko šiuos Kliento asmens duomenis:  
  2.3.1. pagrindinė informacija, t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ar telefono numeris ;  
  2.3.2. duomenys, kurie susiję su paslaugų ir / arba prekių teikimu, t. y., paslauga ir / arba prekė, jos užsakymo detalės, apmokėjimo detalės (t. y. prekės kaina, atsiskaitymo būdas), prekės pristatymo būdas, pristatymo vietos adresas tuo atveju, jeigu yra užsakomos kurjerio / paštomato paslaugos), kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas ar/ir telefono numeris); 
  2.3.3. kiti duomenys, susiję su mobiliojo ryšio telefonų bei planšetinių kompiuterių taisymu ir su tuo susijusios papildomos paslaugos, t. y. taisomo įrenginio modelis ir IMEI kodas, įrenginio pirkimo data ir vieta, kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas ar/ir telefono numeris), gimimo data, pristatymo vietos adresas (tuo atveju, jeigu yra užsakomos kurjerio / paštomato paslaugos);
  2.3.4. duomenys susiję su mobiliojo ryšio telefonų ir planšetinių kompiuterių draudimu, t. y.  draudimo poliso arba žalos numeris, poliso galiojimo laikotarpis, draudimo sutarties sąlygos.
  2.3.5. kiti duomenys apie Parduotuvės paslaugų naudojimą, t. y. duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete.
  2.3.6. kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Kliento sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai yra prašoma Kliento sutikimo.
  2.4. Kliento asmens duomenys gaunami;
  2.4.1. tiesiogiai iš Kliento;
  2.4.2. kitų juridinių asmenų, kurie pardavinėja mobiliuosius įrenginius arba kitos elektroninės parduotuvės, kurios siunčia MTTC taisytiną įrangą; 
  2.4.3. draudimo bendrovių.
  2.5. MTTC gali teikti/perduoti asmens duomenis;
  2.5.1. mobiliosios įrangos gamintojams (garantinio aptarnavimo atveju);
  2.5.2. draudimo bendrovėms (apdraustos įrangos taisymo atveju);
  2.5.3. Valstybės institucijoms, teismams ir teisėsaugos institucijoms, kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį. 
  2.6. MTTC  teikiamas paslaugas, prekes arba kitą su paslaugomis susijusią informaciją, kuri MTTC manymu gali būti aktuali Klientui, yra teikiama Klientui jo nurodytu el. paštu.
  Klientas turi teisę visada nesutikti ar atsisakyti dėl informacijos teikimo jo nurodytu el. paštu. Klientui yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, siunčiant kiekvieną žinutę el. paštu info@mttc.lt.
  Kitais atvejais, šių Taisyklių 2.1.3. punkte nurodytu tiesioginės rinkodaros tikslu Kliento asmens duomenys yra tvarkomi tik gavus Kliento sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginiais rinkodarais tikslais gali būti tvarkomi šia duomenys: vardas, pvardė, telefono numeris, el, paštas. Klientui nesutikus, jog MTTC tvarkytų jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu nėra tvarkomi. 

  Klientas savo duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gali bet kada atšaukti pateikdamas prašymą šiais kontaktais: telefonu 8-700-70700 arba el. paštu info@mttc.lt. MTTC gavęs tokį prašymą, nepagrįstai nedelsdamas imasi atitinkamų priemonių ir veiksmų, jog Paslaugos gavėjo asmens duomenys nebūtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. 

  2.7. MTTC turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams (pvz. prekių pristatymo tikslu) pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip. 
  2.8.  Klientas registracijos formoje privalo pateikti tikslius ir teisingus duomenis. Paaiškėjus, kad Klientas registracijos formoje pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, MTTC turi teisę anuliuoti Kliento registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Kliento galimybes naudotis Parduotuve. Tuo atveju, jeigu Kliento asmens duomenys pasikeičia po jų pateikimo Parduotuvėje, Klientas privalo atlikti atitinkamus asmens duomenų pakeitimus Kliento registracijos formoje.
  2.9. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visa rizika susijusi su prisijungimo duomenų atskleidimu tretiesiems asmenims ir dėl to galimai atsirasiančiais nuostoliais tenka Klientui. Klientas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja MTTC, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.
  2.10. Klientas, pateikdamas prašymą pagal 2.12. numatytą tvarką, turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenis ir tikslus, kuriais jie tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis. 
  2.11.  Klientas turi teisę reikalauti, jog MTTC nutrauktų Kliento asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus.
  2.12. Klientas turi teisę prašyti MTTC informacijos apie Kliento asmens duomenų tvarkymą pateikdamas prašymą šiais kontaktais: telefonu 8-700-70700 arba el. paštu info@mttc.lt. MTTC įsipareigoja suteikti Klientui informaciją per 2 darbo dienas po Kliento prašymo gavimo dienos. Šiame punkte nustatyta tvarka, Klientas gali pasinaudoti manydamas, kad MTTC tvarkydamas asmens duomenis pažeidė Kliento teises ir teikdamas prašymą ištaisyti tokį pažeidimą. Klientas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą, manydamas, kad yra pažeistos Kliento teisės.
  2.12. MTTC įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Kliento asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
  2.13. MTTC  siekdamas pagerinti Kliento patirtį, lankantis MTTC Parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant interneto svetainėje ir yra saugomos Kliento kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia MTTC užtikrinti Kliento galimybę naršyti patogiau, teikti Klientui patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie MTTC interneto svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Klientų aptarnavimą, tiek MTTC teikiamas paslaugas. Klientas turi teisę pasirinkti, ar priimti slapukus. Jeigu Klientas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, Klientas gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Klientui išjungus slapukus, kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų MTTC Parduotuvės funkcijų veikimas arba blokuota prieigą prie interneto svetainės.

  3. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
  3.1. Asmuo gali būti informuojamas apie savo asmens duomenų tvarkymą bei turi galimybę susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis pateikęs užklausą elektroniniu paštu info@mttc.lt arba paštu.
  3.2. Asmuo gali būti informuojamas apie teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti pateikęs užklausą elektroniniu paštu info@mttc.lt arba paštu.
  3.3. Asmuo gali ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų pateikęs užklausą elektroniniu paštu info@mttc.lt arba paštu.
  3.4. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@mttc.lt arba paštu.
  3.5. Atsakymai klientams pateikiami tokia forma, kuria gauta pranešimas ar pretenzija iš kliento.

  4. Taisyklių keitimas
  4.1. MTTC turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje.
  4.2. Jei klientas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tai yra laikoma kliento sutikimu su sąlygų pakeitimu.

  5. Baigiamosios nuostatos
  5.1. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  5.2. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
   

   UAB "Mobiliųjų telefonų techninis centras" duomenų apsaugos pareigūnas:  IT ir kokybės valdymo direktorius.

      Autorizuotas aptarnavimo centras
  Dalintis