• Registruotis
 • Partnerių portalas

  Duomenų apsauga

  1. Bendrosios nuostatos 
  1.1. Šios duomenų apsaugos nuostatos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.
  1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
  1.3. UAB Mobiliųjų telefonų techninis centras yra įregistruotas Asmens duomenų Valdytojų Valstybės registre.

   

  2. Registracijos pateikimo taisyklės
  2.1.Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, reikiamą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.
  2.2. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad: 
  2.2.1. apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus; 
  2.2.2. išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; 
  2.2.3. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 
  2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
  2.4. Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
   
  3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  3.1. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

   

  4. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
  4.1. Asmuo gali būti informuojamas apie savo asmens duomenų tvarkymą bei turi galimybę susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis pateikęs užklausą elektroniniu paštu info@mttc.lt arba paštu.

  4.2. Asmuo gali būti informuojamas apie teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti pateikęs užklausą elektroniniu paštu info@mttc.lt arba paštu.

  4.3. Asmuo gali ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų pateikęs užklausą elektroniniu paštu info@mttc.lt arba paštu.

  4.4. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@mttc.lt arba paštu.

  4.5. Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

   

  5. Asmens duomenų tvarkymas
  5.1.Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

   

  6. Taisyklių keitimas
  6.1. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje.
  6.2. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

   

  7. Baigiamosios nuostatos
  7.1. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  7.2. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
   

   

      Autorizuotas aptarnavimo centras
  Dalintis